תקנון העמותה

תקנון העמותה הישראלית למניעה, טיפול ומחקר בהפרעות אכילה.

 1. השם:
  1.1 העמותה תקרא בשם " העמותה הישראלית למניעה, טיפול ומחקר בהפרעות אכילה ".
  1.2 באנגלית:Israeli Association of Eating Disorders
 1. מטרות העמותה
  2.1 לשמש כגוף על-מקצועי ורב-תחומי המאגד בתוכו את הפעילות הקלינית והמחקרית בהפרעות אכילה בישראל ולשמש כמסגרת ארצית לקביעת סטנדרטים טיפולים בארץ.
  2.2 לפעול לקידום ההוראה המקצועית בתחום הפרעות האכילה, במקצועות הטיפוליים השונים.
  2.3 לשמש גוף מקצועי מקשר עם ארגונים מקצועיים ומוסדות ממלכתיים הקשורים בטיפול בהפרעות האכילה ומניעתן.
  2.4 לשמש ועדה מייעצת לגופים הממלכתיים ולמסגרות הטיפוליות, הנותנים שירותים לציבור הסובלים מהפרעות אכילה ובני משפחותיהם.
  2.5 להעניק מידע לציבור ולגופים הממלכתיים על אודות הפרעות האכילה, מניעתן וטיפול.
  2.6 לארגן הרצאות, ימי עיון וכנסים שמטרתם קידום הידע המקצועי בתחום של טיפול ומניעה של הפרעות אכילה.
  2.7 לשמש גוף ישראלי מייצג בקרב ארגונים מקצועיים בין לאומיים, המקיים קשר שוטף עם גורמים מקצועיים בחו"ל ומטפח שיתוף פעולה מקצועי ומחקרי.
  2.8 לעודד, לטפח ולקדם מחקרים בתחום של הפרעות האכילה, ולתמוך בשיתופי פעולה בין חוקרים ישראלים.
 1. אישיות משפטית

העמותה הנה אישיות משפטית הרשומה לפי חוק העמותות 1980. לעמותה כל הזכויות והחובות הנובעות מעצם היותה אישיות משפטית. העמותה תפעל בכל הקשור לזכויות וחובות ע"י נציגים שיתמנו מפעם לפעם ע"י ועד העמותה ו/או האסיפה הכללית, ככל שמתחייב מתקנותיה. בהעדר קביעה כללית אחרת באופן כללי או לעניין מיוחד, תחייבנה את העמותה חתימתם של שניים מהרשומים להלן בצרוף חותמת העמותה: יו"ר העמותה, סגן יו"ר העמותה, מזכיר העמותה וגזבר העמותה ובלבד שבין שתי החותמות יהיה יו"ר ועד העמותה או סגנו.

 1. סמכויות העמותה.
  4.1 למימוש מטרותיה, רשאית העמותה לנקוט בכל פעולה חוקית הנראית לה ובכלל זה:
  4.2 ארגון כנסים, אירועים והשתלמויות במסגרות ארציות ובינלאומיות,
  4.3 קביעת תקנות, נהלים וסדרים לפעילות העמותה,
  4.4 הטלת מסי חבר וגיוס חסויות.

 

5. חברות בעמותה.                                  

5.1 חבר.

5.1.1 מועמד יתקבל לחברות מלאה בעמותה במידה והוא יכול להוכיח ניסיון מקצועי ומומחיות הספציפית למקצועו בתחום הפרעות האכילה. עליו להציג תעודות מקצועיות וכן המלצות מטעם שני חברים בעמותה.

5.1.2 יש להדגיש כי באינדקס המטפלים המופיע באתר האינטרנט של העמותה יופיעו אך ורק חברים בעלי הסמכה ורישיון מטעם משרד הבריאות ו/או המשתייכים לאחד מן המקצועות הראשיים המוגדרים בסעיף 6.

5.2 עמית כבוד.       

5.2.1 תעודת עמית כבוד תוענק, ע"פ החלטת ועד העמותה, לאדם שתרומתו לקידום מטרות העמותה ייחודית וראויה לכבוד, בין אם הוא בעל הכשרה מקצועית בתחום של הפרעות אכילה ובין אם לאו.

 

6. מקצועות ראשיים:

6.1 המקצועות הרשומים להלן ייקבעו כמקצועות הראשיים לצורך חברות מלאה בעמותה:

6.1.1 תזונה קלינית.

6.1.2 סיעוד.

6.1.3 עבודה סוציאלית.

6.1.4 פסיכולוגיה.

6.1.5 טיפול בהבעה ויצירה.

6.1.6 רפואה.

6.1.7 ריפוי בעיסוק

6.1.8 פיזיותרפיה

6.1.9 קלינאות תקשורת

 1. תהליך קבלת חבר.
  7.1 הטיפול בבקשות לחברות בעמותה ירוכז בידי ועדת החברים אשר תמונה ע"י ועד העמותה.
  7.2 חברי הועדה ייבחרו אחת לשנתיים, הועדה תמנה 3 חברים.
  7.3 מועמד/ת המבקש/ת להתקבל כחבר/ה בעמותה ימלא/תמלא טופס הרשמה ויצרף/תצרף מסמכים המתעדים את מעמדו/ה המקצועי וכן מכתבי המלצה כפי שפורטו בתקנות ההסמכה.
  7.4 לוועדת החברים יש סמכות לאשר או לא לאשר את ההמלצות שיוצגו בפניה, לבקש הבהרות ו/או לבקש המלצות נוספות.
  7.5 מועמד/ת שנדחתה בקשתו/ה רשאי/ת לערער בפני ועד העמותה, אשר יקבע באם החלטת ועדת החברים תאמה את נוהלי הקבלה של העמותה.
  7.6 החלטת ועד העמותה תהיה סופית.
  7.7 ועד העמותה ישמש גם כ – 'ועדת חריגים' אשר יופנו אליה ע"י ועדת החברים, בליווי המלצה, בכל אותם מקרים בהם המועמד/ת לחברות אינו עומד/ת בתנאים הקבועים בתקנון ההסמכה אך מבקש בכל זאת להתקבל לעמותה כחבר/ה ותרומתו למטרות העמותה, בטיפול, מחקר או מניעה של הפרעות אכילה הינה חשובה.
  7.8 מועמד/ת אשר נדחתה בקשתו/ה רשאי/ת להגיש את מועמדותו/ה מחדש כעבור 18 חודש, בתנאי שחל שינוי במעמדו/מעמדה המקצועי או שינוי אחר, העשוי להשפיע על שיקול ועדת העמותה.
  7.9 מועמד/ת אשר נדחה בקשתו/ה להתקבל כחבר/ה לא יהיה זכאי/ת להחזרת הוצאות דמי הרישום.
  7.10 על ועדת החברים לשלוח תשובה לכל מועמד/ת המבקש/ת להתקבל לחברות תוך 90 יום מיום הגשת הטפסים ותשלום דמי הרישום. במקרה של דחיית הבקשה, ועדת החברים של העמותה תנמק את סיבת הסירוב, ותפרט את הקריטריון שבו לא עמד המועמד\ת.
  7.11 לאחר שתאשר ועדת החברים את חברותו של מועמד, חברותו תרשם בעמותה רק לאחר העברת דמי חבר.
 1. הפסקת חברות.
  8.1 החברות בעמותה תפסק אם יתמלא אחד מהתנאים הבאים:
  8.1.1 החבר/ה מבקש/ת מרצונו להפסיק את חברותו.
  8.1.2 החבר/ה לא שילמ/ה את דמי החברות תוך חודשיים מפניית מוסדות העמותה בדבר הגבייה.
  8.1.3 החברות נפסקת על ידי החלטת ועדת החברים.
  8.1.3.1 ועדת הביקורת של העמותה ראשית להפסיק את חברותו של חבר/ה אם יתמלא אחד מהתנאים הבאים:
  8.1.3.1.1 נפסל או הותלה רשיונו/ה המקצועי של החבר/ה.
  8.1.3.1.2 בבירור שנערך בפני ועדת הביקורת של העמותה, נמצאה עדות לכך שהחבר/ה נהג/ה באופן הפוגע ברמה המקצועית או האתית של העמותה, הפר/ה באופן מהותי את תקנון העמותה, או גרמ/ה נזק חומרי או מוסרי לעמותה, או הורשע/ה בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית משפט.
  8.2 בכל מקרה שתעמוד בפני ועדת החברים שאלת הוצאת חבר/ה מין העמותה, יקבל/תקבל החבר/ה הנוגע/ת בדבר הודעה מתאימה בכתב מוועד העמותה ו/או מוועדת החברים, ותינתן לחבר/ה הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו/דבריה בפני חברי הועדה הדנה בעניינו.
  8.3 היה וועדת החברים החליטה להוציא חבר/ה מין העמותה, יודיע לו/לה הועד על כך בכתב. החלטת ועדת החברים על הוצאת חבר/ה תובא לידיעת האסיפה הכללית, אשר רשאית לבטל את הוצאת החבר/ה ולהחזירו/להחזירה למעמדו/מעמדתה של חבר/ה ברוב של 2/3 מחבריה. בקשה להחזרת חברות לחבר/ה תובא לאסיפה הכללית רק על פי בקשת החבר/ה אשר חברותו/ה נפסקה.
  8.4 חבר/ה שחברותו/תה הופסקה על ידי מוסדות העמותה לא יקבל/תקבל החזר של דמי החבר ששולמו.
  8.5 חבר בעמותה שחברותו נפסקה בין אם מרצונו ובין אם משום שלא שילם דמי חברות (סעיפים 8.1.1 , 8.1.2 לתקנון), יוכל לבקש לחדש את חברותו עד שנתיים מיום שהסתיימה חברותו. היה ויבקש לחדש את חברותו יותר משנתיים מיום שהסתיימה חברותו, יתקבל ע"פ תקנון ועדת ההסמכה המלא.

 

 1. זכויות חברים
  9.1 כל חבר/ה (רגיל, או עמית כבוד) רשאי/ת להשתתף בפעילויות העמותה ואף לזכות בהנחות ובזכויות הניתנות מעת לעת לחברי העמותה.
  9.2 כל חבר /ה (רגיל, או עמית כבוד) רשאי/ת להשתתף בדיוני האסיפה הכללית.
  9.3 זכות ההצבעה באסיפה הכללית שמורה אך ורק לחברים בעלי מעמד מלא.
  9.4 הזכות לבחור ולהיבחר שמורה אך ורק לחברים בעלי מעמד מלא.

 

 1. מוסדות העמותה ונושאי תפקידים.
  10.1 האסיפה הכללית. (המליאה).
  10.2 ועד העמותה – ימנה 9 חברים, ובתוכם יו"ר העמותה, סגן יו"ר, גזבר ומזכיר העמותה.
  10.2.1   כל חבר ועד יכהן לתקופה של שלוש שנים, ויוכל להיבחר בשנית לאחר שנת צינון.
  10.2.2  בכל ישיבת מליאה ייבחרו שלושה חברים חדשים (שאינם המזכיר והגזבר) אשר יחליפו את שלושת החברים הותיקים.
  10.2.3  המזכיר והגזבר ייבחרו בעת בחירת היו"ר.
  10.3 ועדת ביקורת, תמנה 2 חברים. חברי הועדה יהיו חברים מלאים בעמותה אך לא חברי ועד.
  10.4 ועדות קבועות:
  10.4.1 ועדת החברים, תמנה 3 חברים, על יו"ר הועדה להיות חבר ועד ואילו על שאר החברים להיות חברים מלאים בעמותה.
  10.4.2 ועדת אתר – לניהול אתר העמותה במרשתת, תמנה 3 חברים, על יו"ר הועדה להיות חבר ועד ואילו על שאר החברים להיות חברים מלאים בעמותה.
  10.4.3 ועדת קשרי חוץ, תמנה 3 חברים, על יו"ר הועדה להיות חבר ועד ואילו על שאר החברים להיות חברים מלאים בעמותה.
  10.5 ועדות משנה, אשר ימונו לפי הצורך (כגון ועדה מדעית לכנס וכד') על ידי ועד העמותה.
  10.6 יו"ר העמותה.
  10.7 סגן יו"ר העמותה.
  10.8 מזכיר העמותה.
  10.9 גזבר העמותה.
 1. האסיפה הכללית (המליאה).
  11.1 האסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה. מועד האסיפה ומקומה ייקבע על יד הועד.
  11.2 ועד העמותה רשאי לכנס אסיפה שלא מן המניין בכל עת.
  11.3 על הועד לכנס את האסיפה הכללית על פי דרישת ועדת הביקורת או על פי דרישה של 25% מחברי העמותה.
  11.4 הודעה על קיום האסיפה תשלח לכל החברים לפחות 30 יום לפני מועד האסיפה ותכלול את סדר היום אשר נקבע לאסיפה.
  11.5 האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות שליש ממספר חברי העמותה בעלי זכות הצבעה. אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי לאסיפה, תדחה האסיפה בשעה אחת ואז תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
  11.6 האסיפה הכללית תנוהל על ידי יו"ר העמותה ובהעדרו ע"י סגן יו"ר העמותה. בסיום האסיפה, עליו לאשר את אמיתות הפרוטוקול.
  11.7 מזכיר העמותה ירשום פרוטוקול ויביא אותו לאישור יו"ר האסיפה בתום האסיפה. בהעדרו ייבחר מזכיר לאסיפה בתחילת הדיונים. הפרוטוקול יפורסם באתר העמותה, באחריות מזכיר האסיפה, תוך 30 יום.
  11.8 החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים. ההצבעה תהיינה בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשת הצבעה חשאית על ידי 10% ממשתתפי האסיפה. במידה והדעות תהיינה שקולות, יכריע היו"ר.
  11.9 תפקידי האסיפה הכללית:
  11.9.1 קבלת דיווח על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.
  11.9.2 בחירת יו"ר העמותה, סגן יו"ר העמותה (יו"ר נבחר), וועד העמותה.
  11.9.3 דיון והחלטות בנושאים על סדר היום.
  11.10 אסיפה כללית שלא מן המניין תתנהל כמו אסיפה כללית רגילה.
  11.11 האסיפה רשאית לדון בשינויים בתקנון. החלטות לשינוי בתקנון מחייבות רוב של 2/3 מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה.
  11.12 המאזן הכספי יובא לידיעת האסיפה הכללית לאחר בדיקתו ואישורו על ידי חברי ועדת הביקורת.
  11.13 האסיפה הכללית תהיה רשאית לדון בתקציב, בתוכניות הפעולה ובכל עניין אשר יובא בפניה.

 

 1. חובות הועד וסמכויותיו.
  12.1 חברי ועד העמותה ייבחרו ע"י האסיפה הכללית, אחת לשלוש שנים, עם כניסתו לתפקיד של יו"ר העמותה.
  12.2 יו"ר האגודה, סגנו, מזכיר, הגזבר וחברי הועד, ינהלו בפועל את ענייניה השוטפים של העמותה.
  12.3 ייצוג העמותה, בכפוף להחלטות האסיפה הכללית, התקנון ונספחיו.
  12.4 אישור הוצאות יו"ר, גזבר ומזכיר.
  12.5 דיון בהמלצות וועדת הביקורת, קבלת החלטות ואחריות לביצוע ההחלטות.
  12.6 אישור תקציב שנתי והקפדה על שמירת מסגרתו.
  12.7 בחירת נושאי התפקידים השונים בעמותה, למעט יו"ר העמותה, יו"ר נבחר,   וחברי וועד העמותה שייבחרו ע"י מליאת העמותה.
  12.8 הקמת ועדות משנה וקביעת נוהלי עבודה פנימיים.
  12.9 דיון והחלטות בכל נושא ועניין הנוגעים לתפקוד העמותה, כפי שיובא בפני הועד.
  12.10 החלטות הועד מתקבלות על פי דעת הרוב. במקרה של שוויון, תכריע דעת היו"ר.
  12.10.1 החלטות ועד העמותה תהיינה תקפות רק אם בדיון השתתפו והצביעו לפחות 4 מחברי הועד.
  12.11 חברי הועד היוצא ידרשו להעביר לחברי הועד הנכנס כל מידע רלבנטי המצוי ברשותם.
  12.12 בסמכותו של הוועד לשכור שירותים מקצועיים (מזכירות, יעוץ משפטי, ויעוץ פיננסי) לפי צורכי העמותה.
  12.13 חבר/ת ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לעמותה. חבר/ת ועד רשאי/ת לקבל החזר הוצאות בתפקיד (נסיעות, החזר על שיחות טלפון ושליחת דברי דואר בתפקיד, כיבוד קל לישיבות) על סמך אישורים מתאימים בלבד.
  12.14 הוועד יקיים לפחות שלוש פגישות בשנה. הפגישה תתואם חודש מראש וסדר היום ישלח לחברים לפחות שבוע מראש.
  12.15 על יו"ר העמותה לשלוח פרוטוקול של הישיבה לכל חברי הועד תוך 14 יום מקיום הישיבה.

 

 1. יו"ר העמותה.
  13.1 יו"ר העמותה ת/ייבחר ע"י האסיפה הכללית שנה טרם כניסתו לתפקידו (יו"ר נבחר) וימלא עד אז את תפקיד סגן יו"ר העמותה.
  13.2 יו"ר העמותה יכהן בתפקידו במשך שלוש שנים.
  13.3 יו"ר העמותה יפעל לקידום מטרות העמותה ולפעילות מיטבית של מוסדות העמותה.
  13.4 יו"ר העמותה ישמש כיו"ר ועד העמותה.
  13.5 יו"ר העמותה יפעל / תפעל על פי החלטות שתתקבלנה באסיפה הכללית ובוועד העמותה, בכפוף לתקנון ובהתאם לנהלים, כפי שיקבעו מעת לעת באישור חברי הועד.
  13.6 במקרה של צורך בקבלת החלטה עקרונית, רשאי/ת היו"ר לכנס ישיבה מיוחדת של הועד ולזמן לדיון אנשי מקצוע מתאימים, על פי שיקול דעתו.
  13.7 במקרה של התפטרות היו"ר או מצב בו נבצר ממנו/ה למלא את תפקידו/ה מכל סיבה שהיא – ת/יתמנה סגנו/סגניתו (היו"ר הנבחר) ליו"ר בפועל, וזאת, עד לכינוס האסיפה הכללית ומינוי יו"ר וסגן יו"ר חדשים.
 2. סגן יו"ר העמותה
  14.1 סגן יו"ר העמותה (להלן: הסגן) ייבחר על ידי הועד המנהל בישיבתו הראשונה של הועד בראשות היו"ר     החדש.
  14.2 בישיבת המליאה הבאה יציג הסגן את מועמדותו ל"יו"ר נבחר" (לצד מועמדים נוספים, אם יהיו).
 1. מזכיר העמותה.
  15.1 מזכיר/ת העמותה ת/ימונה ע"י יו"ר העמותה הנכנס, ובחירתו תאושר ע"י מליאת העמותה.
  15.1.1 למליאת העמותה ישנה הסמכות שלא לאשר את בחירת מזכיר העמותה.
  15.1.2 במקרה זה, יו"ר העמותה הנכנס יימנה מזכיר אחר ויעמיד את הבחירה לאשור המליאה בשנית.
  15.2 מתפקידו/ה של המזכיר/ה לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הועד, לבצע התכתבויות של העמותה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ועליו להודיע לחברים על ישיבות, אסיפות ופעילות.

 

 1. גזבר העמותה.
  16.1 גזבר/ית העמותה ת/ייבחר על ידי הועד ות/יהיה אחראי/ת לניהול חשבונות העמותה. מתפקידו/ה להגיש לוועד דו"ח על פעילות זו.
  16.2 גזבר/ית העמותה ת/יהיה אחראי/ת למילוי דו"ח שנתי והגשתו לרשויות המס.
  16.3 בהעדרו/ה ת/ימלא מקומו/ה יו"ר העמותה או סגנו/סגניתה.

 

 1. ועדת ביקורת.
  17.1 חברי ועדת הביקורת ויו"ר הועדה ייבחרו על ידי ועד העמותה.
  17.2 ועדת הביקורת תדון ותפסוק בכל עניין הכרוך בפירוש התקנון והחלטתה תהיה מחייבת.
  17.3 ועדת הביקורת תדון בכל עניין שייוצג בפניה ע"י חבר/ת עמותה.
  17.4 חברי ועדת הביקורת רשאים להשתתף בכל ישיבה ודיון של מוסדות העמותה ולהביע את דעתם בכל נושא הקשור לענייניה, אך אין להם זכות הצבעה בישיבות ועד העמותה. כמו כן הם רשאים לעיין ללא הגבלה בכל המסמכים הקשורים לפעילות העמותה. מחובתם להתריע בפני יו"ר העמותה וחברי הועד אודות אי-עמידה בכללי התקנון הקיים.
  17.5 הועדה תדון בכל עניין שנראה לה צודק ומועיל לתפקוד התקין של העמותה.
  17.6 יו"ר ועדת הביקורת ת/יגיש ליו"ר העמותה דו"ח שנתי אודות פעולותיה. הכתוב בדו"ח זה יובא לידיעת החברים לקראת כינוס האסיפה הכללית.

 

 1. פירוק העמותה.
  18.1 החלטה על פירוק העמותה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה כללית וברוב של 75% של חברים מין המניין. במקרה של פירוק, יועבר רכוש העמותה לגוף דומה או זהה במטרותיו לאלה של העמותה, לפי שיקול דעתו של ועד העמותה היוצא.

 

נספחים.

נספח 1 : מועמדות לחברות בעמותה.

מקצועות ראשיים – המקצועות הרשומים להלן ייקבעו כמקצועות הראשיים לצורך חברות מלאה בעמותה:

 1. עובד סוציאלי, הרשום בפנקס העובדים הסוציאליים ונושא תואר שני.
 2. פסיכולוג, רשום בפנקס הפסיכולוגים, מומחה בפסיכולוגיה קלינית, שיקומית או רפואית.
 3. אח, בעל תואר ראשון לפחות, בעל רשיון מטעם משרד הבריאות.
 4. תזונאי, בעל תואר ראשון לפחות, בעל רשיון מטעם משרד הבריאות.
 5. רופא, בעל תואר MD, מוכר ע"י משרד הבריאות ותואר מומחה בפסיכיאטריה, פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, רפואת ילדים או רפואת משפחה, המוכרים ע"י משרד הבריאות.
 6. מטפל בהבעה ויצירה, המוכר ע"י יה"ת.

נספח מס' 2 –  המסמכים הדרושים להגשת מועמדות:

א. חבר בעמותה.

 1. טופס בקשה ופרטים אישיים. ראה נספח מס' 2.
 2. אישורים על השכלה והכרה במקצוע ראשי.
 3. 2 המלצות מחברים בעמותה. ראה נספח מס' 3.

לחצו כאן להורדת טפסי נספחים 2,3,4,5

 

 

 

דילוג לתוכן