חזרה למעלה
דף הבית » על העמותה » תקנון העמותה

תקנון העמותה

1. השם
1.1. העמותה תקרא בשם " העמותה הישראלית למניעה, טיפול ומחקר בהפרעות אכילה "
1.2. באנגלית:Israeli Association of Eating Disorders

2. מטרות העמותה
2.1. לשמש כגוף על-מקצועי ורב-תחומי המאגד בתוכו את הפעילות הקלינית והמחקרית בהפרעות אכילה בישראל ולשמש כמסגרת ארצית לקביעת סטנדרטים טיפולים בארץ.
2.2. לפעול לקידום הוראה מקצועית בתחום הפרעות האכילה ולהקניית התמחויות מקצועיות בתחום הטיפול במקצועות הטיפוליים השונים, ואף לפעול להקמת מסגרות מתאימות להתמחות בשיתוף האיגודים המקצועיים ומשרד הבריאות.
2.3. לשמש גוף מקצועי מקשר עם האיגודים המקצועיים ומוסדות הממלכתיים הקשורים בטיפול בהפרעות האכילה ומניעתן.
2.4. לשמש ועדה מייעצת לגופים הממלכתיים ולמסגרות הטיפוליות, אשר נותנים שירותים לציבור הלוקים בהפרעות אכילה ובני משפחותיהם.
2.5. להעניק מידע לציבור ולגופים הממלכתיים על אודות הפרעות האכילה, מניעתן וטיפול. לארגן הרצאות, ימי עיון וכנסים שמטרתם קידום הידע המקצועי בתחום של טיפול ומניעה של הפרעות אכילה.
2.6. לשמש גוף ישראלי המייצג בארץ את הגופים המקצועיים הבין לאומיים ומשמש כגוף מקשר בין הארגונים.
2.7. לעודד, לטפח ולקדם מחקרים בתחום של הפרעות האכילה, ולתמוך בשיתופי פעולה בין חוקרים ישראלים.

3. אישיות משפטית
העמותה הנה אישיות משפטית הרשומה לפי חוק העמותות 1980. לעמותה כל הזכויות והחובות הנובעות מעצם היותה אישיות משפטית. העמותה תפעל בכל הקשור לזכויות וחובות ע"י נציגים שיתמנו מפעם לפעם ע"י ועד העמותה ו/או האסיפה הכללית, ככל שמתחייב מתקנותיה. בהעדר קביעה כללית אחרת באופן כללי או לעניין מיוחד, תחייבנה את העמותה חתימתם של שניים מהרשומים להלן בצרוף חותמת העמותה: יו"ר העמותה, סגן יו"ר העמותה, מזכיר העמותה וגזבר העמותה ובלבד שבין שתי החותמות יהיה יו"ר ועד העמותה או סגנו.

4. סמכויות העמותה
4.1. למימוש מטרותיה, רשאית העמותה לנקוט בכל פעולה חוקית הנראית לה ובכלל זה;
4.2. ארגון כנסים, אירועים והשתלמויות במסגרות ארציות ובינלאומיות
4.3. קביעת תקנות, נהלים וסדרים לפעילות העמותה
4.4. הטלת מסי חבר וגיוס חסויות

5. חברות בעמותה
5.1. חבר מלא
5.1.1. מועמד יתקבל לחברות מלאה בעמותה אם הוא בעל מקצוע ראשי בעמותה, בעל ניסיון טיפולי בהפרעות אכילה ועומד בדרישות ההסמכה כפי שמפורט בתקנות ההסמכה.
5.2. חבר נילווה
5.2.1. יתקבלו לעמותה מועמדים שנמצאים בתהליך ההכשרה לקראת קבלה לחברות מלאה, בתנאי שהמועמד/ת נמצא/ת בתהליך של התמחות מקצועית במסגרת המוכרת כמסגרת הפועלת לפי אמות המידה המקצועיים והאתיים כפי שנקבעים על ידי העמותה.
5.2.2. יתקבל לעמותה במעמד חבר נלווה אדם שמקצועו/ה אינו מהמקצועות המפורטים בסעיף 6, אך במסגרת מקצועו/ה יש לו/ה עניין מיוחד בהפרעות אכילה , ויש לעמותה עניין לקדם ולקרב את התחום המקצועי אליו הוא/היא משתייך/כת (לדוגמא: מורים, יועצים חינוכיים, מדעי הרוח החברה הטבע והחיים וכדומה).
5.3. עמית כבוד
5.3.1. יתקבל לעמותה במעמד חבר עמית אדם שאינו/אינה בעל/ת הכשרה מקצועית בתחום של בהפרעות אכילה , אך פעילותו/ה תורמת לקידום מטרות האגודה וראויה לכבוד.
5.4. חבר מדריך
5.4.1. חבר בעמותה יקבל מעמד של חבר מדריך לאחר שצבר ותק של שלוש שנים בעמותה, שהוא משמש כמדריך פעיל במקצוע ראשי בעמותה ומי שעומד בתקנות ההסמכה ל´חבר מדריך´.

6. מקצועות ראשיים
6.1.1. המקצועות הרשומים להלן ייקבעו כמקצועות הראשיים לצורך חברות מלאה בעמותה:
6.1.1.1.תזונה קלינית.
6.1.1.2.סיעוד.
6.1.1.3.עבודה סוציאלית.
6.1.1.4.פסיכולוגיה.
6.1.1.5.טיפול בהבעה ויצירה.
6.1.1.6.רפואה.

7. תהליך קבלת חבר
7.1. הטיפול בבקשות לחברות בעמותה ירוכז בידי ועדת ההסמכה אשר תמונה ע"י ועד העמותה.
7.2.חברי הועדה ייבחרו אחת לשנתיים, הועדה תמנה 6 חברים ולפחות נציג אחד מכל מקצוע ראשי (רפואה, סיעוד, תזונה, פסיכולוגיה, טיפול בהבעה ויצירה ועבודה סוציאלית).
7.3.מועמד/ת המבקש/ת להתקבל כחבר/ה ימלא/תמלא טופס הרשמה ויצרף/תצרף מסמכים המתעדים את מעמדו/ה המקצועי ואת ניסיונו/ה, ויצרף/תצרף המחאה לכיסוי הוצאות הרישום, וכן מכתבי המלצה כפי שפורטו בתקנות ההסמכה.
7.4.לצורך קבלת הכרה כחבר בעמותה, מסמכים המאשרים את ההשכלה, ההכשרה התיאורטית והניסיון הקליני, יוכרו ע"י ועדת ההסמכה, רק באותם מקרים בהם מדובר במוסד טיפולי או אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל ואם הסילבוס כולל את הפרקים המצוינים בדרישות ההסמכה.
7.5.לועדת ההסמכה יש סמכות לאשר או לא לאשר את ההמלצות שיוצגו בפניה, לבקש הבהרות ו/או לבקש המלצות נוספות.
7.6.מועמד/ת שנדחתה בקשתו/ה רשאי/ת לערער בפני ועד העמותה, אשר יקבע באם החלטת ועדת ההסמכה תאמה את נוהלי הקבלה של העמותה.
7.7. החלטת ועד העמותה תהיה סופית.
7.8.ועד העמותה ישמש גם כ´ועדת חריגים´ אשר יופנו אליה ע"י ועדת ההסמכה, בליווי המלצה, בכל אותם מקרים בהם המועמד/ת לחברות אינו עומד/ת בתנאים הקבועים בתקנון ההסמכה אך מבקש בכל זאת להתקבל לעמותה כחבר/ה ותרומתו למטרות העמותה, בטיפול, מחקר או מניעה של הפרעות אכילה הינה חשובה ויוצאת דופן.
7.9.היה ונמנע ועד העמותה מלאשר את חברותו של מועמד חריג, ראה סעיף 7.6, יוכל לאשר את חברותו כ"חבר נילווה".
7.9.1. מועמד/ת אשר נדחתה בקשתו/ה רשאי/ת להגיש את מועמדותו/ה מחדש כעבור 18 חודש, בתנאי שחל שינוי במעמדו/מעמדה המקצועי או שינוי אחר, העשוי להשפיע על שיקול ועדת העמותה.
7.10. מועמד/ת אשר נדחה בקשתו/ה להתקבל כחבר/ה לא יהיה זכאי/ת להחזרת הוצאות דמי הרישום.
7.11. על ועדת ההסמכה לשלוח תשובה לכל מועמד/ת המבקש/ת להתקבל לחברות תוך 90 יום מיום הגשת הטפסים ותשלום דמי הרישום. ועדת ההסמכה של העמותה תנמק את סיבת הסירוב, ותפרט את הקריטריון שבו לא עמד המועמד\ת.
7.12. הסמכתו של חבר/ה בעמותה והסמכה כחבר/ה מדריכ/ה תרשם בפרוטוקול ועדת ההסמכה ותפורסם באתר האינטרנט של העמותה. שמותיהם של חברים נלווים לא יפורסמו באתר.

8. הפסקת חברות
8.1.החברות בעמותה תפסק אם יתמלא אחד מהתנאים הבאים:
8.1.1. החבר/ה מבקש/ת מרצונו להפסיק את חברותו
8.1.2. החבר/ה לא שילמ/ה את דמי החברות תוך חודשיים מפניית מוסדות העמותה בדבר הגבייה
8.1.3. החברות נפסקת על ידי החלטת ועדת הביקורת
8.1.3.1.ועדת הביקורת של העמותה ראשית להפסיק את חברותו של חבר/ה אם יתמלא אחד מהתנאים הבאים:
8.1.3.1.1. נפסל או הותלה רשיונו/ה המקצועי של החבר/ה
8.1.3.1.2. בבירור שנערך בפני ועדת הביקורת של העמותה, נמצאה עדות לכך שהחבר/ה נהג/ה באופן הפוגע ברמה המקצועית או האתית של העמותה, הפר/ה באופן מהותי את תקנון העמותה, או גרמ/ה נזק חומרי או מוסרי לעמותה, או הורשע/ה בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית משפט.
8.2.בכל מקרה שתעמוד בפני ועדת הביקורת שאלת הוצאת חבר/ה מין העמותה, יקבל/תקבל החבר/ה הנוגע/ת בדבר הודעה מתאימה בכתב מוועד העמותה ו/או מוועדת הביקורת, ותינתן לחבר/ה הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו/דבריה בפני חברי הועדה הדנה בעניינו.
8.3.היה וועדת הביקורת החליטה להוציא חבר/ה מין העמותה, יודיע לו/לה הועד על כך בכתב. החלטת ועדת הביקורת על הוצאת חבר/ה תובא לידיעת האסיפה הכללית, אשר רשאית לבטל את הוצאת החבר/ה ולהחזירו/להחזירה למעמדו/מעמדתה של חבר/ה ברוב של 2/3 מחבריה. בקשה להחזרת חברות לחבר/ה תובא לאסיפה הכללית רק על פי בקשת החבר/ה אשר חברותו/ה נפסקה.
8.4.חבר/ה שחברותו/תה הופסקה על ידי מוסדות העמותה לא יקבל/תקבל החזר של דמי החבר ששולמו.

9. זכויות חברים
9.1. כל חבר/ה (מלא, נלווה או עמית כבוד) רשאי/ת להשתתף בפעילויות העמותה ואף לזכות בהנחות ובזכויות הניתנות מעת לעת לחברי העמותה.
9.2. כל חבר /ה (מלא, נלווה או עמית כבוד) רשאי/ת להשתתף בדיוני האסיפה הכללית.
9.3. זכות ההצבעה באסיפה הכללית שמורה אך ורק לחברים בעלי מעמד מלא.
9.4. הזכות לבחור ולהיבחר שמורה אך ורק לחברים בעלי מעמד מלא.

10. מוסדות העמותה ונושאי תפקידים
10.1. האסיפה הכללית (המליאה).
10.2. ועד העמותה – ימנה 12 חברים, ובתוכם יו"ר העמותה, סגן יו"ר, גזבר ומזכיר העמותה.
10.3. ועדת ביקורת – תמנה 6 חברים, ותכלול נציג מכל סקציה.
10.4. ועדות קבועות:
10.4.1. ועדת הסמכה – תמנה 6 חברים, ותכלול נציג מכל סקציה.
10.4.2. ועדת אתר – לניהול אתר העמותה ברשת, תמנה שלושה חברים.
10.4.3. ועדת קשרי חוץ – תמנה שלושה חברים.
10.5. ועדות משנה – אשר ימונו לפי הצורך (כגון ועדה מדעית לכנס וכד´) על ידי ועד העמותה.
10.6. יו"ר העמותה.
10.7. סגן יו"ר העמותה.
10.8. מזכיר העמותה.
10.9. גזבר העמותה.

11. האסיפה הכללית (המליאה)
11.1. האסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה. מועד האסיפה ומקומה ייקבע על יד הועד.
11.2. ועד העמותה רשאי לכנס אסיפה שלא מן המניין בכל עת.
11.3. על הועד לכנס את האסיפה הכללית על פי דרישת ועדת הביקורת או על פי דרישה של 25% מחברי העמותה.
11.4. הודעה על קיום האסיפה תשלח לכל החברים לפחות 30 יום לפני מועד האסיפה ותכלול את סדר היום אשר נקבע לאסיפה.
11.5. האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי האגודה בעלי זכות הצבעה. אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי לאסיפה, תדחה האסיפה בשעה אחת ואז תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
11.6. האסיפה הכללית תנוהל על ידי יו"ר העמותה ובהעדרו ע"י סגן יו"ר העמותה. בסיום האסיפה, עליו לאשר את אמיתות הפרוטוקול.
11.7. מזכיר העמותה ירשום פרוטוקול ויביא אותו לאישור יו"ר האסיפה בתום האסיפה. בהעדרו ייבחר מזכיר לאסיפה בתחילת הדיונים. הפרוטוקול יפורסם באתר העמותה, באחריות מזכיר האסיפה, תוך 30 יום.
11.8. החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים. ההצבעה תהיינה בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשת הצבעה חשאית על ידי 10% ממשתתפי האסיפה. במידה והדעות תהיינה שקולות, יכריע היו"ר.
11.9. תפקידי האסיפה הכללית:
11.9.1. קבלת דיווח על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.
11.9.2. בחירת יו"ר העמותה, סגן יו"ר העמותה (יו"ר נבחר) וועד העמותה.
11.9.3. דיון והחלטות בנושאים על סדר היום.
11.10. אסיפה כללית שלא מין המניין תתנהל כמו אסיפה כללית רגילה.
11.11. האסיפה רשאית לדון בשינויים בתקנון. החלטות לשינוי בתקנון מחייבות רוב של 2/3 מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה.
11.12. המאזן הכספי יובא לידיעת האסיפה הכללית לאחר בדיקתו ואישורו על ידי חברי ועדת הביקורת.
11.13. האסיפה הכללית תהיה רשאית לדון בתקציב, בתוכניות הפעולה ובכל עניין אשר יובא בפניה.

12. חובות הועד וסמכויותיו
12.1. חברי ועד העמותה ייבחרו ע"י האסיפה הכללית, אחת לשנתיים, עם כניסתו לתפקיד של יו"ר העמותה.
12.2. יו"ר האגודה, סגנו, מזכיר, הגזבר וחברי הועד, ינהלו בפועל את ענייניה השוטפים של העמותה.
12.3. ייצוג העמותה, בכפוף להחלטות האסיפה הכללית, התקנון ונספחיו.
12.4. אישור הוצאות יו"ר, גזבר ומזכיר.
12.5. דיון בהמלצות וועדת הביקורת, קבלת החלטות ואחריות לביצוע ההחלטות.
12.6. אישור תקציב שנתי והקפדה על שמירת מסגרתו.
12.7. הקמת ועדות משנה וקביעת נוהלי עבודה פנימיים.
12.8. דיון והחלטות בכל נושא ועניין הנוגעים לתפקוד העמותה, כפי שיובא בפני הועד.
12.9. החלטות הועד מתקבלות על פי דעת הרוב. במקרה של שוויון, תכריע דעת היו"ר.
12.10. חברי הועד היוצא ידרשו להעביר לחברי הועד הנכנס כל מידע רלבנטי המצוי ברשותם.
12.11. בסמכותו של הוועד לשכור שירותים מקצועיים (מזכירות, יעוץ משפטי, ויעוץ פיננסי) לפי צורכי העמותה.
12.12. חבר/ת ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לעמותה. חבר/ת ועד רשאי/ת לקבל החזר הוצאות בתפקיד (נסיעות, החזר על שיחות טלפון ושליחת דברי דואר בתפקיד, כיבוד קל לישיבות) על סמך אישורים מתאימים בלבד.
12.13. הוועד יקיים לפחות שלוש פגישות שנתיות. הפגישה תתואם חודש מראש וסדר היום ישלח לחברים לפחות שבוע מראש.
12.14. החלטות ועד העמותה תהיינה תקפות רק אם נוכחים לפחות 4 מחברי הועד. על יו"ר העמותה לשלוח פרוטוקול של הישיבה לכל חברי הועד תוך 14 יום מקיום הישיבה.

13. יו"ר העמותה
13.1. יו"ר העמותה ת/ייבחר ע"י האסיפה הכללית שנה טרם כניסתו לתפקידו (יו"ר נבחר) וימלא עד אז את תפקיד סגן יו"ר העמותה.
13.2. יו"ר העמותה יכהן בתפקידו במשך שנתיים.
13.3. לאחר תום כהונתו, יו"ר העמותה יחזור למלא את תפקיד סגן היו"ר.
13.4. יו"ר העמותה יפעל לקידום מטרות העמותה ולפעילות מיטבית של מוסדות העמותה.
13.5. יו"ר העמותה ישמש כיו"ר ועד העמותה.
13.6. יו"ר הוועד יפעל / תפעל על פי החלטות שתתקבלנה באסיפה הכללית ובוועד העמותה, בכפוף לתקנון ובהתאם לנהלים, כפי שיקבעו מעת לעת באישור חברי הועד.
13.7. במקרה של צורך בקבלת החלטה עקרונית, רשאי/ת היו"ר לכנס ישיבה מיוחדת של הועד ולזמן לדיון אנשי מקצוע מתאימים, על פי שיקול דעתו.
13.8. במקרה של התפטרות היו"ר או מצב בו נבצר ממנו/ה למלא את תפקידו/ה מכל סיבה שהיא – ת/יתמנה סגנו/סגניתו (היו"ר הנבחר) ליו"ר בפועל, וזאת, עד לכינוס האסיפה הכללית ומינוי יו"ר וסגן יו"ר חדשים.

14. מזכיר העמותה
14.1. מזכיר/ת העמותה ת/ימונה ע"י ועד העמותה הנכנס, בישיבת הועד הראשונה שלאחר הבחירות.
14.2. מתפקידו/ה של המזכיר/ה לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הועד, לבצע התכתבויות של העמותה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ועליו להודיע לחברים על ישיבות, אסיפות ופעילות.

15. גזבר העמותה
15.1. גזבר/ית העמותה ת/ייבחר על ידי הועד ות/יהיה אחראי/ת בין יתר, לגביית מסי חבר וניהול חשבונות העמותה. מתפקידו/ה להגיש לוועד דו"ח על פעילות זו.
15.2. גזבר/ית העמותה ת/יהיה אחראי/ת למילוי דו"ח שנתי והגשתו לרשויות המס.
15.3. בהעדרו/ה ת/ימלא מקומו/ה יו"ר העמותה או סגנו/סגניתה.

16. ועדת ביקורת
16.1. חברי ועדת הביקורת ויו"ר הועדה ייבחרו על ידי ועד העמותה.
16.2. ועדת הביקורת תדון ותפסוק בכל עניין הכרוך בפירוש התקנון והחלטתה תהיה מחייבת.
16.3. ועדת הביקורת תדון בכל עניין שייוצג בפניה ע"י חבר/ת עמותה.
16.4. חברי ועדת הביקורת רשאים להשתתף בכל ישיבה ודיון של מוסדות העמותה ולהביע את דעתם בכל נושא הקשור לענייניה, אך אין להם זכות הצבעה בישיבות ועד העמותה. כמו כן הם רשאים לעיין ללא הגבלה בכל המסמכים הקשורים לפעילות העמותה. מחובתם להתריע בפני יו"ר העמותה וחברי הועד אודות אי-עמידה בכללי התקנון הקיים.
16.5. הועדה תדון בכל עניין שנראה לה צודק ומועיל לתפקוד התקין של העמותה.
16.6. יו"ר ועדת הביקורת ת/יגיש ליו"ר העמותה דו"ח שנתי אודות פעולותיה. הכתוב בדו"ח זה יובא לידיעת החברים לקראת כינוס האסיפה הכללית.

17. פירוק העמותה
17.1. החלטה על פירוק העמותה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה כללית וברוב של 75% של חברים מין המניין. במקרה של פירוק, יועבר רכוש העמותה לגוף דומה או זהה במטרותיו לאלה של העמותה, לפי שיקול דעתו של ועד העמותה היוצא.

נספחים
נספח 1 : תקנון ועדת ההסמכה

מועמדות ל"חבר מלא" בעמותה.

א) השכלה
עובד סוציאלי, הרשום בפנקס העובדים הסוציאליים ונושא תואר שני.
פסיכולוג, רשום בפנקס הפסיכולוגים, מומחה בפסיכולוגיה קלינית, שיקומית או רפואית.
אח, בעל תואר ראשון לפחות.
תזונאי, בעל תואר ראשון לפחות, בעל רשיון מטעם משרד הבריאות.
רופא, בעל תואר MD, מוכר ע"י משרד הבריאות ותואר מומחה בפסיכיאטריה, פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, רפואת ילדים או רפואת משפחה, המוכרים ע"י משרד הבריאות.
מטפל בהבעה ויצירה, המוכר ע"י יה"ת.

ב) הכשרה תיאורטית:
לימודים, במוסד אקדמי מוכר, קורס תיאורטי בנושא הפרעות אכילה, בהיקף 60 שעות אקדמיות לפחות וכולל לפחות את הנושאים הבאים:

 • מבוא הכולל היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים, תמורות ושינויים והשפעתם על התפתחות הפרעות האכילה.
 • תיאור קליני, אפידמיולוגיה, מהלך, סיבוכים רפואיים ואבחנה של אנורקסיה נרווזה, בולמיה נרווזה, הפרעות אכילה בלתי ספציפיות כולל השמנת יתר ו BED.
 • אטיולוגיה ופתוגנזה בהיבטים הביולוגיים, הפסיכולוגיים, המשפחתיים והחברתיים.
 • הטיפול בהפרעות האכילה כולל התייחסות למודל הרב מקצועי, הטיפול התזונתי, הדרכת ההורים והטיפול המשפחתי, הפסיכותרפיה הפרטנית (כולל התייחסות לשיטות מקובלות כגון טיפול דינמי, טיפול קוגניטיבי התנהגותי), הטיפול הקבוצתי, הטיפול התרופתי, הפיקוח הרפואי והטיפול האשפוזי.
 • גורמי סיכון, אוכלוסיה בסיכון ותכניות מניעה.
 • סוגיות מיוחדות כולל הפרעות אכילה וסכרת, הפרעת אכילה לילית, הפרעת אכילה באתלטים וכיו"ב.

ג) ניסיון קליני בטיפול בהפרעות אכילה:
התנסות קלינית באחד מאפשרויות (או יותר) הטיפול הבאות:

 • הדרכה תזונתית.
 • הדרכה ומעקב סיעודי.
 • טיפול רפואי.
 • טיפול פסיכיאטרי.
 • פסיכותרפיה פרטנית (במתודה טיפולית מוכרת – למשל: טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול דיאלקטי התנהגותי, טיפול דינאמי, טיפול אינטרפרסונלי, טיפול בהבעה ויצירה).
 • טיפול משפחתי.
 • טיפול קבוצתי (עם מטופלים ו/או בני משפחתם)

העבודה צריכה להיות עם מטופלים הסובלים מהפרעות אכילה.
ההתנסות צריכה להתבצע במסגרת מרפאה / מחלקה העומדת בקריטריונים המפורטים בנספח מס´ 2.
התנסות תהיה בהיקף 10 שעות שבועיות, למשך שנת עבודה (48 שבועות לפחות), ותכלול עריכת אינטייקים, טיפולים (בהיקף 5 שעות שבועיות), השתתפות בישיבות צוות והדרכות צוותיות, וקבלת הדרכה פרטנית שבועית.

ד) הדרכה:
קבלת הדרכה פרטנית מחבר מדריך בעמותה, המוסמך בשדה הטיפולי המתאים, בהיקף של 40 שעות לפחות, במהלך שנת ההתנסות.

ה) המלצות:
המלצה מחבר מלא בעמותה.
המלצה מהמדריך האישי במהלך ההתנסות.

מועמדות ל"חבר – מלא" בעמותה – עד 1/1/2012

א) השכלה
עובד סוציאלי, הרשום בפנקס העובדים הסוציאלים ונושא תואר שני.
פסיכולוג, רשום בפנקס הפסיכולוגים, מומחה בפסיכולוגיה קלינית, שיקומית או רפואית.
אח, בעל תואר ראשון לפחות.
תזונאי, בעל תואר ראשון לפחות, בעל רשיון מטעם משרד הבריאות.
רופא, בעל תואר MD, מוכר ע"י משרד הבריאות ותואר מומחה בפסיכיאטריה, פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, רפואת ילדים או רפואת משפחה, המוכרים ע"י משרד הבריאות.
מטפל בהבעה ויצירה, המוכר ע"י יה"ת.

ב) ניסיון קליני בטיפול בהפרעות אכילה:
עבודה טיפולית, במשך 3 שנים לפחות, באחד מאפשרויות (או יותר) הטיפול הבאות:

 • הדרכה תזונתית.
 • הדרכה ומעקב סיעודי.
 • טיפול רפואי.
 • טיפול פסיכיאטרי.
 • פסיכותרפיה פרטנית (במתודה טיפולית מוכרת – טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול דיאלקטי התנהגותי, טיפול דינאמי, טיפול אינטרפרסונלי, טיפול בהבעה ויצירה).
 • טיפול משפחתי.
 • טיפול קבוצתי (עם מטופלים ו/או בני משפחתם)

העבודה צריכה להיות עם מטופלים הסובלים מהפרעות אכילה.
העבודה צריכה להתבצע במסגרת מרפאה/מחלקה לטיפול בהפרעות אכילה העומדת בקריטריונים המפורטים בנספח מס´ 2.

ג) המלצות:
שתי המלצות מחברים מלאים בעמותה.

מועמדות ל"חבר – מדריך" בעמותה.
חבר מלא בעמותה מזה שלוש שנים לפחות.
במקצועות בהן נדרשת הסמכה להדרכה, למשל עבור פסיכולוגים, על החבר להיות בתהליך הסמכה להדרכה או מוסמך להדרכה ע"י משרד הבריאות.
עבודה טיפולית, במשך 3 שנים לפחות, במסגרת מרפאה / מחלקה לטיפול בהפרעות אכילה העומדת בקריטריונים המפורטים בנספח מס´ 1, ובאחד מאפשרויות (או יותר) הטיפול הבאות:

 • הדרכה תזונתית
 • הדרכה ומעקב סיעודי
 • טיפול רפואי
 • טיפול פסיכיאטרי
 • פסיכותרפיה פרטנית (במתודה טיפולית מוכרת – טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול דיאלקטי התנהגותי, טיפול דינאמי, טיפול אינטרפרסונלי, טיפול בהבעה ויצירה).
 • טיפול משפחתי
 • טיפול קבוצתי (עם מטופלים ו/או בני משפחתם).
 • מכתבי המלצה משני חברים – מדריכים בעמותה.

מועמדות ל"חבר – מדריך" בעמותה עד 1/1/2012:

 • חבר מלא בעמותה מזה שלוש שנים לפחות.
 • במקצועות בהן נדרשת הסמכה להדרכה, למשל עבור פסיכולוגים, על החבר להיות בתהליך הסמכה להדרכה או מוכר להסמכה ע"י משרד הבריאות.
 • עבודה טיפולית, במשך 3 שנים לפחות, במסגרת מרפאה / מחלקה לטיפול בהפרעות אכילה העומדת בקריטריונים המפורטים בנספח מס´ 1, ובאחד מאפשרויות (או יותר) הטיפול הבאות:
 • הדרכה תזונתית.
 • הדרכה ומעקב סיעודי.
 • טיפול רפואי.
 • טיפול פסיכיאטרי.
 • פסיכותרפיה פרטנית (במתודה טיפולית מוכרת – טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול דיאלקטי התנהגותי, טיפול דינאמי, טיפול אינטרפרסונלי, טיפול בהבעה ויצירה).
 • טיפול משפחתי.
 • טיפול קבוצתי (עם מטופלים ו/או בני משפחתם).
 • מכתבי המלצה משני חברים מלאים בעמותה.

נספח מס´ 2 : קריטריונים למרפאה / מחלקה לטיפול בהפרעות אכילה לצורך הכשרת מטפלים.
ההנחיות המפורטות מטה הן מבחינת עמדת העמותה הישראלית לטיפול בהפרעות אכילה באשר למאפיינים הכלליים של מסגרת טיפולית מיטבית לטיפול בהפרעות אכילה. בנוסף, הן תשמשנה את ועדת ההסמכה בבואה להסמיך מטפל כחבר בעמותה, אם עבר את התנסותו הקלינית במרפאה או מחלקה פלונית. במסגרת המרפאה / מחלקה מטופלים בני נוער / מבוגרים הסובלים ממגוון של הפרעות אכילה, בדרגות חומרה שונות ובשלבים שונים של הטיפול.

המסגרת הטיפולית היא רב מקצועית, וכוללת מטפלים ממגוון תחומים ובתוכם לפחות:

 • תזונאית,
 • כוח אדם רפואי – אחות ו/או רופא ילדים / משפחה,
 • כוח אדם פסיכיאטרי – פסיכיאטר ילדים ו/או מבוגרים,
 • כוח אדם טיפולי – עו"ס, מטפלים בהבעה ויצירה, פסיכולוגים.

במסגרת הטיפול נעשה שימוש במגוון אמצעי טיפול מקובלים, ובתוכם:

 • טיפולים תזונתיים
 • טיפולים תרופתיים
 • טיפולים קבוצתיים
 • הדרכת הורים ו/ או טיפולים משפחתיים
 • טיפולים פרטניים

במסגרת הטיפול נעשה שימוש במגוון טכניקות טיפוליות מקובלות, ובתוכם:

 • טיפולים פסיכודינמיים
 • טיפולים בהבעה ויצירה
 • טיפול קוגניטיבי התנהגותי
 • טיפול דיאלקטי התנהגותי
 • טיפול אינטרפרסונלי

במסגרת הטיפול מתקיימים נהלי עבודה מקובלים, ובתוכם:

 • נוהל קבלת מטופל ואיסוף מידע רחב
 • נוהל לבניית תכנית טיפול מותאמת
 • מעקב רפואי רצוף
 • ישיבות צוות
 • הדרכות

המסגרת הטיפולית שומרת על כללי האתיקה המקצועית ובתוכם:
על המסגרת הטיפול להעניק טיפול מיטבי למטופליה, מתוך שמירה על כבוד המטופל, שמירה על זכויותיו למידע ובחירה, שמירה על חיסיון המידע והימנעות מכל טכניקה טיפולית שיש בה משום פגיעה בכבודו או חירותו של המטופל, למעט באותם מקרים בהם הטיפול מיועד למנוע נזק מהמטופל ונעשה ע"פ חוק.

נספח מס´ 3 – המסמכים הדרושים להגשת מועמדות:

א) חבר בעמותה
טופס בקשה ופרטים אישיים. ראה נספח מס´ 4.
אישורים על השכלה.
אישור על ההכשרה התיאורטית בהפרעות אכילה. (כולל סילבוס).
אישור ממנהל המרפאה על ההתנסות הקלינית.
המלצה מהמדריך האישי (חבר-מדריך בעמותה). ראה נספח מס´ 5.
המלצה מחבר מלא בעמותה. ראה נספח מס´ 5.
אישור תשלום דמי חבר.

ב) חבר בעמותה עד 2/1/2012
טופס בקשה ופרטים אישיים. ראה נספח מס´ 4.
אישורים על השכלה.
אישור על ההכשרה התיאורטית בהפרעות אכילה. (כולל סילבוס). אם יש.
אישור ממנהל המרפאה על ההתנסות הקלינית.
המלצה משני חברים מלאים בעמותה. . ראה נספח מס´ 5.
אישור תשלום דמי חבר.

ג) חבר – מדריך בעמותה
טופס בקשה ופרטים אישיים: ראה נספח מס´ 4.
אישור ממנהל המרפאה על ההתנסות הקלינית.
המלצה משני חברים – מדריכים בעמותה. ראה נספח מס´ 5.
אישור תשלום דמי חבר.

ד) חבר מדריך בעמותה עד 1/1/2012

טופס בקשה ופרטים אישיים (ראה נספח מס´ 4)
אישור ממנהל המרפאה על ההתנסות הקלינית.
המלצה משני חברים מלאים בעמותה (ראה נספח מס´ 5)
אישור תשלום דמי חבר.

*נספחים 4 ו-5 נמצאים בדף ההרשמה לעמותה